Shaolinkungfu.nl-Site Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Shaolinkungfu.nl spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Shaolinkungfu.nl als portal fungeert volledig en juist is, echter kan Shaolinkungfu.nl niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die door middel van deze website gevonden wordt. Shaolinkungfu.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van Shaolinkungfu.nl bevat de mogelijkheid om zowel door Shaolinkungfu.nl ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software en media bestanden te downloaden. Shaolinkungfu.nl geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software en media. Shaolinkungfu.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software en media, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De Shaolinkungfu.nl-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Shaolinkungfu.nl liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van Shaolinkungfu.nl. Shaolinkungfu.nl is niet verantwoordelijk voor de content of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Shaolinkungfu.nl geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de content, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. Shaolinkungfu.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. Shaolinkungfu.nl vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van Shaolinkungfu.nl en Shaolinkungfu.nl geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van Shaolinkungfu.nl. Tevens is Shaolinkungfu.nl niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van Shaolinkungfu.nl die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is Shaolinkungfu.nl in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Meer informatie over de Shaolinkungfu.nl Site-voorwaarden voor toegang en gebruik van de site van Shaolinkungfu.nl kunt u vinden in de sitevoorwaarden.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@shaolinkungfu.nl