Shaolinkungfu.nl Site-Voorwaarden
De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing bij het gebruik van de site en haar onderdelen door bezoekers. Toegang tot en gebruik van de site van Shaolinkungfu.nl betekent dat je als gebruiker met deze voorwaarden instemt. Shaolinkungfu.nl behoudt zich het recht voor om te allen tijde naar eigen inzicht eenzijdig wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Veertien dagen na bekendmaking op deze site treden deze wijzigingen in. Controleert u deze voorwaarden daarom regelmatig voor een update.

In geval van inbreuk op de rechten en site-voorwaarden van Shaolinkungfu.nl behoudt Shaolinkungfu.nl zich het recht voor om deze alle middelen rechtens te (doen) handhaven.

TOEGANG
Voor de toegang van de website van Shaolinkungfu.nl is geen vergoeding verschuldigd. Gebruik maken van deze site mag alleen volgens deze site-voorwaarden. Gebruikers die niet conform deze voorwaarden handelen, kan de toegang tot (onderdelen van) de site ontzegd worden.

Shaolinkungfu.nl streeft er naar de site zoveel mogelijk aan het publiek en de specifieke doelgroepen van Shaolinkungfu.nl beschikbaar te stellen, maar kan te allen tijde de toegang tot de site beperken of onderbreken voor onderhoud en updates.

GEBRUIK
Het is de gebruiker niet toegestaan Shaolinkungfu.nl te gebruiken voor doeleinden die, in welke vorm dan ook, in strijd met toepasselijke wettelijke bepalingen of deze site-voorwaarden zijn.

Gebruikers dienen zich op te stellen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Gebruikers mogen met name andere bezoekers/gebruikers niet hinderen en/of schade toebrengen aan het systeem van Shaolinkungfu.nl. Het is voor de gebruikers verboden processen of programma’s op te starten waarvan de gebruiker weet, of redelijkerwijs behoort te weten dat zulks Shaolinkungfu.nl, of overige gebruikers hindert of (in)directe schade toebrengt.

Handelingen welke niet zijn toegestaan zijn in ieder geval: – Uitingen, berichten, teksten of namen van racistische of anderszins kwetsende of grove aard te verspreiden en/of openbaar te maken. – Het openbaar maken of verspreiden van elke vorm van pornografisch materiaal. – Sexuele intimidatie of het op andere wijze lastigvallen van andere gebruikers. – Inbreuk plegen op auteursrechterlijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden. – Hacken van het Shaolinkungfu.nl systeem of via Shaolinkungfu.nl het systeem van andere gebruikers. – Iedere vorm van het openbaar maken of verspreiden van welke vorm van reclame dan ook, alsmede naar reclame verwijzen middels linken of deeplinken. – Spamming Dergelijke inbreuken, uitingen, berichten, of teksten kunnen – naar het vrije oordeel van Shaolinkungfu.nl- onmiddellijk van deze site worden verwijderd. Voor klachten kunt u mailen naar: info@shaolinkungfu.nl

INFORMATIE OP DE SITE
Shaolinkungfu.nl is niet verantwoordelijk voor de namen, uitingen en berichten van evt. gebruikers. Deze zijn de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf. Shaolinkungfu.nl voert vooraf geen controle uit op de inhoud of juistheid van namen, uitingen of berichten van gebruikers op de site.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
Deze website bevat zeer veel elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van Shaolinkungfu.nl en van derden rusten. Te denken is onder andere aan: logo’s, tekst, beeld, geluid, programmatuur, tekeningen, animaties, foto’s, grafische vormgeving van de site.

Daarnaast heeft u toegang tot tegen aanzienlijke kosten samengestelde databases. Mede om de belangen van Shaolinkungfu.nl en die van derden te beschermen is de inhoud van deze site alleen bestemd voor persoonlijk informatief, niet-commercieel, gebruik conform de educatieve doelstelling van Shaolinkungfu.nl. Voor elk ander gebruik is vooraf uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Shaolinkungfu.nl vereist.

Enkele specifieke gebruiksbeperkingen: – Het is niet toegestaan onderdelen van Shaolinkungfu.nl.nl elektronisch of anderszins te kopiëren behalve voor zover noodzakelijk om deze website op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten. – Het is toegestaan om hyperlinks aan te brengen naar Shaolinkungfu.nl.nl, mits naar de hoofdpagina http://www.Shaolinkungfu.nl/ wordt gelinkt.

Shaolinkungfu.nl behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde ‘deeplinks’ direct naar bepaalde onderdelen van de Shaolinkungfu.nl website. – Het is niet toegestaan een hyperlink naar Shaolinkungfu.nl zo in te richten dat een internetgebruiker de Shaolinkungfu.nl-website in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

Indien Shaolinkungfu.nl informatie toegankelijk maakt waarop rechten van derden rusten, zal Shaolinkungfu.nl zich er binnen de mate van het redelijke voor inspannen dat de intellectuele eigendomsrechten worden gerespecteerd en hieruit voortvloeiende verplichtingen behoorlijk worden nagekomen

Indien Shaolinkungfu.nl bekend is of wordt dat op haar informatie dergelijke rechten rusten, zal Shaolinkungfu.nl ervoor zorg dragen dat slechts op legale wijze door Shaolinkungfu.nl gebruik zal worden van dergelijke informatie. Indien Shaolinkungfu.nl kennis neemt van inbreuk op dergelijke rechten door derden, zal Shaolinkungfu.nl de betrokken rechthebbende voor zover redelijkerwijze mogelijk informeren.

Mocht Shaolinkungfu.nl op de hoogte worden gebracht van (vermeende) inbreukmakend(e) materiaal of links op de site dan heeft Shaolinkungfu.nl het recht, maar niet de plicht, deze inhoud of links onmiddellijk te verwijderen.

COOKIES
Shaolinkungfu.nl maakt in sommige gevallen gebruik van cookies. Een cookie betreft de mogelijkheid van een server om gegevens op te slaan op de vaste schijf van een bezoekende gebruiker. De ontvangende computer kan op deze wijze een klein stukje informatie van de bezochte website opslaan en ook weer (bij een volgend bezoek) lezen. Cookies worden gebruikt om de bezoekers van de site te identificeren en te volgen. Een cookie kan informatie bevatten als datum/tijd van bezoek en namen van bezochte pagina’s. De informatie die hier wordt gegenereerd zal alleen worden gebruikt om de Shaolinkungfu.nl-site optimaal te laten functioneren. De informatie zal nooit gekoppeld worden aan gegevens van individuele gebruikers tevens zullen de gegevens nooit aan derden worden verstrekt. De meest gangbare internetbrowsers accepteren cookies. Over het algemeen is het mogelijk om de instelling van een internetbrowser te wijzigen, waardoor deze geen cookies accepteert of een waarschuwing geeft voordat een cookie geaccepteerd wordt. Om gebruik te maken van de site van Shaolinkungfu.nl is het niet noodzakelijk om cookies te accepteren.

AANSPRAKELIJKHEID
Onverminderd het verder bepaalde in de disclaimer van Shaolinkungfu.nl te vinden op www.Shaolinkungfu.nl/disclaimer, aanvaardt Shaolinkungfu.nl geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site en/of uit het afgaan op of gebruik van de informatie die op deze site wordt verstrekt of waarnaar wordt verwezen of gelinkt.

ALGEMEEN
Indien enige bepaling uit deze voorwaarde onverbindend wordt verklaard laat dit de verbindendheid van de overige bepalingen uit deze voorwaarden onverlet. In geval van nietigheid van een of meer bepalingen van deze voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel mogelijk gelijke strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.

Op deze site-voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen Shaolinkungfu.nl en gebruikers zullen exclusief worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te ‘s-Hertogenbosch.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: info@Shaolinkungfu.nl.
Voor tips, opmerkingen en overige informatie kunt u mailen naar: info@Shaolinkungfu.nl.